INDECAP GUIDE AVKASTNINGSFOND

Fonden är en globalt inriktad fondandelsfond (fond i fond) som framförallt investerar i fonder med absolutavkastande fokus. Underliggande fonder förväntas vara diversifierade vad gäller strategi, geografisk inriktning och instrument de handlar. Fonden riktar sig till institutioner och privatpersoner som önskar en finansiell produkt med hög riskjusterad avkastning i kombination med låg risk samt relativt låg korrelation mot aktier och obligationer.

Fonden är noterad i SEK och utnyttjar valutaterminer för att skydda Fondens värde mot valutakursförluster som kan uppkomma till följd av att Fonden investerat i fonder noterade i annan valuta än svenska kronor.

Målet med fonden är att den ska ge positiva investeringsresultat under alla marknadsförhållanden på lång sikt och även att fonden ska överträffa utvecklingen av OMRX T-Bill index.

Fondens jämförelseindex är OMRX T-Bill index.

Hållbarhetsprofilen (extern länk)

Månadsrapport jan (PDF)

Faktablad klass A (PDF)

Faktablad klass C (PDF)

Fondbestämmelser (PDF) 

Handelsplats Swedbank SH Pension Indecap IPS
Indecap Guide Avkastningsfond x x x

 

Fonden startade 2008-10-31. Fonden ändrade placeringsinriktning samt startade andelsklasser 2016-04-12 och bytte namn från Sparbanken Bas.

AVKASTNING 2018

Månad Utveckling Fond Utveckling Index Alpha NAV
Januari -0,41% -0,07% -0,34% 96,55
Totalt -0,41% -0,07% -0,34%

*Fonden ändrade placeringsinriktning samt startade andelsklasser 2016-04-12. Därför är utvecklingen per 2016 inte baserat på hela året.

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. De är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.