INDECAP GUIDE AVKASTNINGSFOND

Indecap Guide Avkastningsfond har en huvudsaklig inriktning som en så kallad ”long/short equity fond”. Fonden tar långa eller korta positioner (sålda eller s.k. äkta blankade) i aktier och aktierelaterade instrument, alternativt fonder med absolutavkastande fokus. Fonden riktar sig till institutioner och privatpersoner som önskar en finansiell produkt med hög riskjusterad avkastning i kombination med låg risk samt relativt låg korrelation mot aktier och obligationer. Fonden är noterad i SEK och kan utnyttja valutaterminer för att skydda Fondens värde mot valutakursförluster som kan uppkomma
till följd av att Fonden investerat i fonder noterade i annan valuta än svenska kronor.

Målet med fonden är att den ska ge positiva investeringsresultat under alla marknadsförhållanden på lång sikt och även att fonden ska överträffa utvecklingen av OMRX T-Bill index.

Hållbarhetsprofilen (extern länk)

Månadsrapport juli (PDF)

Faktablad klass A (PDF)

Faktablad klass C (PDF)

Fondbestämmelser (PDF) 

Halvårsberättelse 2019 (PDF)

Årsberättelse 2018 (PDF)

Handelsplats Swedbank SH Pension Indecap IPS
Indecap Guide Avkastningsfond x x x

 

Fonden startade 2008-10-31. Fonden ändrade placeringsinriktning samt startade andelsklasser 2016-04-12 och bytte namn från Sparbanken Bas.

AVKASTNING 2019 

Månad Utveckling Fond Utveckling Index Alpha NAV
Januari -0,41% -0,07% -0,34% 96,55
Februari -0,82% -0,04% -0,78% 95,76
Mars -1,16% -0,03% -1,13% 94,65
April -2,44% -0,05% -2,39% 92,34
Maj 4,13% -0,04% 4,17% 96,15
Juni -1,44% -0,04% -1,40% 94,77
Juli 1,44% -0,04% 1,48% 96,13
Totalt -0,70% -0,31% -0,39%

 

HISTORISK UTVECKLING

År Utveckling Fond Utveckling Index Alpha
2018 -2,35% -0,81% -1,54%
2017 0,47% -0,77% 1,24%
2016 -1,18 -0,52 -0,66%

 

*Fonden ändrade placeringsinriktning samt startade andelsklasser 2016-04-12. Därför är utvecklingen per 2016 inte baserat på hela året.

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. Det är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.