INDECAP GUIDE HEDGEFOND

Indecap Guide Hedgefond är en fondandelsfond som placerar tillgångarna i andra hedgefonder, främst svenska, med olika placeringsstrategier. Fonden förvaltas aktivt enligt en kontinuerlig urvalsprocess, som i kombination med modern portföljteori löpande sätter betyg på marknadens hedgefonder.

Avsikten är att fonden ska placera i minst 5 och upp till ca 25 olika fonder. Ingen av de underliggande fonderna får utgöra mer än 40% av Hedgefondens tillgångar. Målsättningen är att fonden ska ge jämn och hög avkastning till låg risk. Fonden kan även placera i derivatinstrument för att eliminera valutarisken mellan SEK och de utländska valutor som de underliggande fonderna är noterade i. Den kan även placera på konto hos kreditinstitut.

MITTMÅNADSESTIMAT NOV
AVKASTNING -0,50%
NAV 108,70

Månadsrapport okt (PDF)

FAKTABLAD (PDF)
FONDBESTÄMMELSER (PDF)

UTVECKLING 2018

Månad Utveckling Fond Utveckling Index Alpha NAV
Januari 1,48% -0,07% 1,55% 113,09
Februari -2,53 -0,05 -2,48 110,23
Mars -0,61% -0,05% -0,56% 109,56
April 0,11% -0,07% 0,18% 109,68
Maj -0,26% -0,06% -0,20% 109,40
Juni -0,02% -0,05% -0,99% 109,38
Juli 0,29% -0,07% 0,36% 109,70
Augusti 0,67% -0,07% 0,74% 110,44
September -0,45% -0,06% -0,39% 109,94
Oktober -0,64% -0,07% -0,57% 109,24
Totalt -1,96% -0,62% -1,34%

HISTORISK UTVECKLING

År Utveckling Fond Utveckling Index** Alpha
2017 0,01% -0,77% 0,78%
2016 -4,28% -0,65% -3,63%
2015 -1,00% -0,27% -0,73%
2014 1,77% 0,47% 1,30%
2013 1,90% 0,88% 1,02%
2012 1,04% 1,21% -0,17%
2011 2,85% 1,62% 1,23%
2010 3,69% 0,32% 3,37%
2009 9,19% 0,44% 8,75%
2008 -3,31% 4,34% -7,65%
2007 3,19% 3,42% -0,23%
2006 4,11% 2,20% 1,91%
2005 8,43% 1,93% 6,50%
2004 8,94% 2,58% 6,36%
2003* 9,30% 3,45% 5,85%
2002* 5,65% 2,55% 3,10%

*Sedan starten 2002-06-30 till 2003-09-30 redovisas Indecaps diskretionärt förvaltade hedgefondportfölj.
**Jämförelseindex: OMRX T-Bill

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. De är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.