INDECAP GUIDE 1

Fonden är en aktivt förvaltad fond som huvudsakligen placerar i eller har exponering mot andra räntefonder såsom företagsobligationsfonder, kort och lång räntefonder. Fonden har även möjlighet att placera i både aktie-, hedgefonder, såväl svenska som utländska eller direkt i aktier. Fonden kan även investera i derivat med exponering mot fonder. Fonden förvaltas huvudsakligen av systerbolaget Indecap AB.

Målsättningen är att genom investeringar och eller exponeringar i såväl aktie-, hedge- som räntefonder och aktiv förvaltning av dessa – med tanke på såväl uppnådda resultat som inriktning och framtida möjligheter - erbjuda en placering med chans till långsiktigt konkurrenskraftig avkastning (3 år eller längre). Fonden kan dock från tid till annan ha en högre risk än en renodlad räntefond till något lägre risk än en renodlad svensk aktiefond.

Hållbarhetsprofilen (extern länk)

Hållbarhetsbroschyr (PDF)

Månadsrapport juli (PDF)

Faktablad klass C (PDF)

Faktablad klass B (PDF)

FONDBESTÄMMELSER (PDF)

Halvårsberättelse 2019 (PDF)

Årsberättelse 2018 (PDF)

Handelsplats Pensionsmyndigheten Swedbank Indecap IPS
Indecap Guide 1 x x x

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. Det är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.