INDECAP GUIDE 2

Fonden är en aktivt förvaltad fond vars långsiktiga placeringsinriktning är att vara exponerad cirka 50 procent mot den svenska aktiemarknaden, 30 procent mot den globala aktiemarknaden och 20 procent mot tillväxtmarknader. Fonden kan även investera i derivat med exponering mot fonder. Fonden förvaltas huvudsakligen av systerbolaget Indecap AB.

Genom att placera i andra fonder eller få exponering mot andra fonder genom placeringar i derivat, med olika förvaltningsstilar som placerar i olika tillgångsslag på olika geografiska marknader, blir fonden något mindre känslig för oförutsedda händelser på aktiemarknaden.

Målsättningen är att genom investeringar i såväl aktie-, hedge- som räntefonder och aktiv förvaltning av dessa, med tanke på såväl uppnådda resultat som inriktning och framtida möjligheter, erbjuda en placering med chans till långsiktigt konkurrenskraftig avkastning.

Faktablad klass C (PDF)

Faktablad klass B (PDF)

FONDBESTÄMMELSER (PDF)

Handelsplats Pensionsmyndigheten Indecap IPS
Indecap Guide 2 x x

Jämförelseindex består av 50 % MSCI Sweden Net Tr, 30 % MSCI The World Net Tr och 20 % MSCI Emerging Markets Net Tr.