INDECAP FONDGUIDE BALANS

Indecap Fondguide Balans har per den 17 oktober 2018 gått ihop med Indecap Guide 1.

Fonden är en aktivt förvaltad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i andra europaplacerande räntefonder såsom företagsobligationsfonder, kort och lång räntefonder. Fonden har även möjlighet att placera i både aktie-, hedgefonder, såväl svenska som utländska.

En specialfond innebär att den får koncentrera innehaven till ett mindre antal fonder. Ingen av de underliggande fonderna får utgöra mer än 40% av fondens tillgångar.
Den här fonden tillhör kategori 3, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 betyder inte att fonden är riskfri.

 

Månadsrapport sept (PDF)

Faktablad klass A (PDF)

Faktablad klass C (PDF)

FONDBESTÄMMELSER (PDF)

Handelsplats Swedbank Indecap IPS
Indecap Fondguide Balans x x

 

UTVECKLING 2018

Månad Utveckling Fond Utveckling Index Alpha NAV
Januari 0,64% -0,40% 1,04% 99,24
Februari -0,88% 0,28% -1,16% 98,37
Mars -0,54% 0,35% -0,89% 97,84
April 0,66% -0,04% 0,70% 98,49
Maj -0,09% 0,64% -0,73% 98,44
Juni -0,04% -0,10% 0,06% 98,36
Juli 0,44% -0,37% 0,81% 98,79
Augusti 0,62% 0,22% 0,40% 99,40
September 0,13% -0,44% 0,57% 99,53
Totalt 0,94% 0,14% 0,80%

*Fonden ändrade placeringsinriktning samt startade andelsklasser 2016-04-12.

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. De är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.