INDECAP FONDGUIDE AKTIE

Indecap Fondguide Aktie har per den 17 oktober 2018 gått ihop med Indecap Guide 2.

Fonden är en aktivt förvaltad värdepappersfond som har en bred marknadsinriktning då fonden investerar på den svenska marknaden likväl som på globala- och tillväxtmarknader. Fonden investerar direkt i aktier såväl som i andra fonder. De underliggande fonderna är primärt aktiefonder, men kan även vara hedge- och räntefonder för en större riskspridning. Fonden har som övergripande finansiell målsättning att långsiktigt överträffa sitt jämförelseindex genom att uppnå en god riskspridning och ge andelsägarna en god värdetillväxt. Med en beprövad investeringsprocess och långsiktighet i investeringarna försöker fondens förvaltare att identifiera fondförvaltare som skapar värde över tiden, investera i deras fonder alternativt följa deras aktieval. För att minska risken försöker fonden upprätthålla en bra geografisk och sektormässig balans.

Genom kontinuerlig analys och bevakning av de olika förvaltarna, deras inriktning och resultat, anpassas Fondens innehav löpande till de fonder och aktier som bedöms ha störst chans till god utveckling inom respektive tillgångsslag.

Fondens jämförelseindex är ett sammansatt index som motsvarar Fondens långsiktiga placeringsinriktning och som består av följande index:

- MSCI Sweden (NET TR) 50 %

- MSCI the World Index (NET TR) 30 %

- MSCI Emerging Market (NET TR) 20 %

 

Månadsrapport sept (PDF)

Faktablad klass A (PDF)

Faktablad klass C (PDF)

Fondbestämmelser (PDF)

Handelsplats Swedbank Indecap IPS
Indecap Fondguide Aktie x x

 

UTVECKLING 2018

Månad Utveckling Fond Utveckling Index Alpha NAV
Januari 1,86% 1,99% -0,13% 166,44
Februari 0,56% 0,36% 0,20% 167,38
Mars -1,49% -1,36% -0,13% 164,89
April 5,28% 3,98% 1,30% 173,60
Maj 0,07% -0,51% 0,58% 173,72
Juni 0,79% 0,19% 0,60% 175,10
Juli 1,43% 2,24% -0,81% 177,61
Augusti 4,07% 3,05% 1,02% 184,84
September -1,69% -1,16% -0,53% 181,71
Totalt 10,88% 8,78% 2,10%

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. De är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.